Energie | Aanpak

Onze strategie voor de integrale aanpak van uw energieprobleem omvat ondermeer:

Onderzoek en realisatie

Trevi biedt ook ondersteuning en technologie aan binnen het deeldomein energie.

1. Energie-audits en haalbaarheidsstudie

 • Technisch-economische haalbaarheidsstudie
  • optimaliseren van processen
  • inzetten van nieuwe technieken
  • verlagen van de energie-afhankelijkheid
  • recupereren en valoriseren van restwarmte en afvalwarmte

2. Pilootproeven

3. Bouw van nieuwe realisaties en optimalisatie van bestaande installaties

 • Opwarmers en koelers
 • Indampers en verdampers
 • Hygiënisatoren en sterilisatoren
 • Warmtekrachtkoppeling (WKK)
 • Warmtepompen
 • Installaties voor hernieuwbare warmte en groene stroom
 • Drogers

Trevi heeft in samenwerking met het zusterbedrijf BiogasTec een gepatenteerde technologie ontwikkeld voor de combinatie vergisting en digestaatverwerking.

PV zonnepanelen

1. Haalbaarheidsstudie

Trevi kan optreden als EPC contractor voor uw PV-project. In eerste instantie bekijken we de haalbaarheid. Dit zowel voor kleine KMO's als voor grote industriële projecten. We voeren een werfbezoek uit, bekijken de staat van het dak, de elektrische aansluiting en vragen gegevens op. We stellen een gedetailleerde offerte op in samenspraak met de klant, bekijken de randvoorwaarden zoals daklasten en injectievermogen en geven een volledige en accurate rendabiliteitsberekening mee. Wanneer blijkt dat er potentieel in het project zit, gaan we van start met de nodige studies die vooraf nodig zijn:

 • Ballaststudie
 • Schaduwstudie
 • Netstudie
 • Waterstudie (indien floating)

2. Projectuitvoering

Nadat de haalbaarheidsstudies een positief advies geven, starten we met een gedetailleerd ontwerp van de installatie.

 • We optimaliseren de plaatsing van de omvormers en kabeltrajecten voor een zo kort mogelijk traject.
 • Een kabelberekening wordt uitgevoerd om de kabelsecties te berekenen voor minimale verliezen.
 • De netontkoppelkast wordt inhouse ontworpen en gebouwd volgens de voorschriften van de netbeheerder.
 • Eens het engineering gebeuren vervolledigd is, plaatsen we uw installatie op een professionele manier door gespecialiseerde teams van dakwerkers en elektriciens.
 • Te allen tijde wordt aandacht besteed aan veiligheid.
 • Platte daken worden volledig voorzien van dakrandbeveiliging zodat de teams in een veilige omgeving kunnen werken.
 • Na het plaatsen van de installatie wordt deze gekeurd, waarna deze samen met de klant en een woordje uitleg in dienst wordt genomen.

3. Exploitatie

Op elk van de geplaatste installaties plaatsen we een uitgebreid monitoringsysteem die toelaat de opbrengsten en toestand van de installatie vanop afstand nauwgezet te volgen. Afhankelijk van de keuze van de klant kan Trevi instaan om deze taak op zich te nemen.

Onder andere door deze in relatie te zetten met andere installaties in ons beheer kunnen we de prestaties nauwgezet opvolgen. Op deze manier kunnen wij tijdig ingrijpen als er onregelmatigheden vastgesteld worden. Bijkomend voeren we jaarlijks een opvolgingsbezoek ter plaatse uit.

Hier wordt de installatie mechanisch en elektrisch volledig onder de loep genomen. Stringspanningen en -stromen worden nagemeten, er wordt een visuele controle van de bekabeling, omvormers en panelen uitgevoerd, zodat eventuele beschadigingen in overleg kunnen hersteld worden.

Na het bezoek wordt een verslag opgemaakt en aan de klant bezorgd. Hierin staan alle meetresultaten en eventuele opmerkingen, gestaafd met foto’s indien relevant.

4. Verkoop elektriciteit

Wanneer u elektriciteit opwekt en deze niet ogenblikkelijk verbruikt, injecteert u dit overschot op het net. Deze elektriciteit kan worden afgekocht door een energieleverancier. Trevi heeft met Trevion de perfecte partner om dit te realiseren. Hierbij bieden we interessante formules aan waarbij zowel de klant als Trevion een voordeel hebben.

Trevi voorziet ook in eigen stroombehoefte door groenestroomproductie op het dak van zijn kantoorgebouwen. De verschillende soorten geplaatste panelen laten toe de praktisch bekomen rendementen op te volgen en te vergelijken.

Windturbines

1. Haalbaarheidsstudie

We bekijken welke techniek het meest interessant is voor een welbepaalde locatie. Voor een windturbine, voeren we in eerste instantie een quickscan uit. In een quickscan-analyse worden de mogelijke randvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de ontwikkeling van een windenergieproject binnen de voorgestelde projectzone kritisch geanalyseerd. De quickscan-analyse levert als resultaat de resulterende zoekzone voor de opstelling van de windturbines indien mogelijk. De voornaamste ruimtelijke randvoorwaarden zijn:

 • Afstand tot woonzones en (zonevreemde) woningen
 • Status volgens het Windplan Vlaanderen
 • Wegen, spoorwegen
 • Hoogspanning (Elia) en gas (Fluxys)
 • Luchtvaart
 • Monumenten en landschappen
 • Natuur, vogels en vleermuizen

2. Vergunningsaanvraag

Indien het traject gunstig blijkt te zijn, assisteren we met de vergunningsaanvraag. We bemiddelen hierbij met de verschillende partners die bij een vergunningsaanvraag komen kijken. Alle nodige studies worden uitgevoerd:

 • Veiligheidsstudie
 • Geluidsstudie
 • Slagschaduwstudie
 • Waterstudie
 • Transportstudie
 • Vogelstudie

3. Projectbegeleiding

Eens de vergunning verkregen, stellen we een businessplan op en helpen we met de keuze van het type windturbine. We begeleiden het volledige project van A tot Z:

 • Assistentie bij financiering, verzekeringen en opzetten van opstallen.
 • Een selectie van onderaannemers door het plaatsen van een prijsvraag en uitvoeren van de onderhandelingen.
 • Voorbereidende werken en supervisie van de opbouw.
 • Dit alles met een sterke nadruk op veiligheid, zowel tijdens de bouw als tijdens de operationele fase:
  • We werken protocollen uit voor ijsdetectie, waarbij preventieve maatregelingen genomen worden
  • We configureren het slagschaduwsysteem in regel met de overheidsnormen
 • Aanvraag groene stroomcertificaten en communicatie met de netbeheerder.
 • Uitvoeren van een inspectie voor opstart.
 • Begeleiding van de opstart en de nodige controles op geluid en productie.

4. Exploitatie

Eens de turbine gebouwd is, staan we in voor de monitoring en opvolging van de turbine.

 • Via afstandsbewaking volgen we de prestaties, producties en storingen op.
 • We zorgen voor een goede werking van het windpark, met inbegrip van veiligheid, milieu en contracten.
 • Klachten in het kader van geluidshinder en slagschaduw worden opgevolgd, alles wat vergunningen betreft, wettige en periodieke controles, groene stroomkeuringen en rapportage aan onder andere de VREG wordt door ons in handen genomen.
 • We beperken ons niet enkel tot het operationele, maar bieden ook opvolging van facturatie, boekhouding en contracten met netbeheerder en leveranciers aan.
 • Hierbij wordt de nodige rapportering van technisch-financiële informatie aan de betrokken partijen voorzien.

5. Verkoop elektriciteit

Inherent aan de bouw van de windturbine is de productie van groene energie. Hierbij bieden we interessante formules aan waarbij zowel de klant als Trevion een voordeel hebben.