Over Trevi | Visie en beleid

Maak kennis met Trevi via onze bedrijfsfilm

Visie

Gisteren in de lucht, vandaag in het water, morgen in de bodem. Wat zou het zijn?
Een waterdruppel, een gasbel, een zandkorrel?

Een eenvoudig antwoord op deze vraag is niet vanzelfsprekend. Water, lucht en bodem zijn immers drie elementen die nauw met elkaar verbonden zijn. Een oplossing voor een milieuprobleem is dan ook niet zomaar in een welbepaald vakje onder te brengen.

Vanuit dit besef wordt binnen Trevi een probleem steeds globaal benaderd. Dit gebeurt door een team van milieudeskundigen, allen gespecialiseerd in hun domein. Hierdoor is een brongerichte aanpak mogelijk, een streven van Trevi reeds van bij de start in 1992.

Dankzij een enthousiaste ploeg van mensen uit uiteenlopende vakgebieden kan Trevi er voor zorgen dat elk project van begin tot eind uitgevoerd wordt met eigen, ervaren personeel. Inderdaad, de sterkte van Trevi is de diversiteit van het team: laboranten, milieuonderzoekers, ontwerpers, tekenaars, lassers, monteurs, elektriciens, programmeurs en projectverantwoordelijken die allen intens met elkaar samenwerken.

Elke opdracht, groot of klein, draagt voortdurend bij tot een verhoogde kennis voor een volgend project. Het resultaat is een ruime ervaring in de diverse domeinen die we u als Trevi, volledig zelfstandig en onafhankelijk, kunnen aanbieden. Het wordt u op deze website kleurrijk geïllustreerd.

Gedelegeerd Bestuurder
Stefaan Deboosere

Beleidsverklaring kwaliteit en milieu

1. Een win-win relatie met onze klanten
Trevi wil een langlopende samenwerking met zijn klanten opbouwen. Daarom streeft Trevi ook een globale en bronbeperkende aanpak na.

2. Een kwalitatief hoogstaande en prijsgunstige oplossing voor de klant
De kwaliteit van het geleverde werk is essentieel en draagt bij tot een langlopende samenwerking.

3. Continue verbetering
Trevi wil binnen de eigen organisatie en naar de klant toe voortdurende verbetering nastreven. Om die reden worden er interne audits, evaluatiegesprekken en klanttevredenheidsrondvragen georganiseerd.

4. Bescherming van het milieu
Als milieubedrijf wil Trevi het goede voorbeeld geven door het milieu zo weinig mogelijk te belasten en dit zowel binnen de eigen organisatie als in het advies naar de klant.

5. Partnership met leveranciers
Kwaliteitsvolle grondstoffen en leveranciers zijn de start van een kwaliteitsvol project.

6. Correct naleven van wet- en regelgeving

7. Respect en waardering
Trevi wil een bedrijf zijn waar werknemers op een aangename en respectvolle manier met elkaar kunnen samenwerken.

Inclusieve onderneming

Inclusieve ondernemingen zijn bedrijven, organisaties en lokale besturen die concrete inspanningen leveren als werkgever om het inclusieve arbeidsmarktverhaal waar te maken. Trevi engageert zich als inschakelingsbedrijf in de sociale inschakelingseconomie (SINE) om moeilijk te plaatsen werklozen een werkervaring aan te bieden.

In dit kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draagt Trevi bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (armoedebestrijding, kwaliteitsonderwijs, waardig werk en economische groei, diversiteit en gelijke kansen). Hier kan u het referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2020 van de werkplekarchitecten bekijken.

Historiek

Trevi Environmental Solutions is een Belgische vennootschap opgericht in 1992 door de huidige bestuurders. Het bedrijf wordt geleid door Stefaan Deboosere en Jacky Mortelmans en beschikt over een multidisciplinair team met ondermeer milieuadviseurs, procesdeskundigen, programmeurs en installateurs. Deze multidisciplinariteit biedt de klant het voordeel dat hij met één partner alle milieuproblemen kan oplossen van A tot Z en dit zowel in de domeinen water, lucht en energie. Sedert de oprichting heeft Trevi een permanente groei gekend.

 • In 2001 werd een leegstaand pand op de ex-Arbed site te Gentbrugge aangekocht en grondig gerenoveerd tot hedendaagse kantoren en werkplaatsen. Eind 2004 werd het gebouw in gebruik genomen.
 • In 2004 werd Trevi sarl, een Franse vestiging in Roncq, opgericht.
 • In 2005 verkreeg Trevi de ISO 9001 en ISO 14001 certificaten.
 • In 2006 werd besloten om ook energie als topic op te nemen en werd mee het engineeringsbedrijf BiogasTec nv opgericht.
 • Vanaf 2007 wordt er systematisch in groene energiecentrales (vergisters met WKK) geïnvesteerd. Chronologisch werden de volgende zusterbedrijven opgericht: Agrikracht, GSL, Digrom Energy en Leiestroom. Samen staan die in voor een energieproductiecapaciteit van ongeveer 12 MW (equivalent van ongeveer 30 000 gezinnen).
 • In 2009 verkreeg Trevi het VCA veiligheidsmanagementsysteem.
 • Trevi werd 2 jaar na elkaar tot regionale Voka-ambassadeur verkozen (november 2010 en juni 2011).
 • In 2011 werden de activiteiten van BETE opgenomen in de Trevi groep.
 • Eind 2011 werd electriciteitsleverancier Trevion nv opgericht: Trevion verkoopt de groene energie, geproduceerd door haar zusterbedrijven rechtstreeks op de markt.
 • IPEC vervoegt de Trevi groep in 2013 en behandelt specifieke actief kooltoepassingen.
 • In 2014 werd de Trevi groep uitgebreid met SJWS (Smet Jet Water Solutions). Hiermee kunnen ook alle kleinschalige waterzuiveringsprojecten worden behandeld.
 • Begin 2017: Overname firma T&D Milieuadvies om zo de afdeling milieuadministratie te versterken en verder uit te bouwen.
 • 2017: Oprichting Albertstroom. Bouw en exploitatie van de grootste biogascentrale van België. Goed voor een totaal vermogen van 12 MW (equivalent van ongeveer 30 000 gezinnen). Operationeel sedert eind 2019.
 • 2018: Opening nieuw kantoor te Grobbendonk op de site van Albertstroom.
 • 2019: Oprichting Ardo Energy Belgium. Een consortium tussen de Trevi Groep en Ardo nv. Deze firma moet instaan voor nieuwe energieprojecten voor de Ardo groep in België. Waaronder enkele grootschalige PV installaties.
 • Maart 2020: voor de 11e maal Trends Gazelle.

Momenteel stelt Trevi, inclusief alle nevenbedrijven, meer dan 160 werknemers te werk en heeft een omzet van ongeveer € 50 miljoen op groepsniveau. Trevi realiseerde reeds meer dan 200 waterzuiveringsinstallaties, 200 luchtzuiveringsinstallaties, 80 mestverwerkingsinstallaties en 100 energie-installaties, waaronder 6 biogasinstallaties met digestaatverwerking en enkele windmolens. Deze projecten werden wereldwijd gerealiseerd. Verder beschikt Trevi over een vloot van 130 mobiele zuiveringsinstallaties die als piloot of afvalwater- of luchtzuivering kunnen ingezet worden. Trevi voerde ook reeds meer dan 1000 studieopdrachten uit en heeft 3 patenten op zijn naam, 2 in verband met mestverwerking en 1 samen met BiogasTec nv over vergisting gecombineerd met digestaatverwerking.

Trevi is ook exclusief verdeler én producent van een uniek fijnbellig beluchtingssysteem (MESSNER Aeration Panel) voor de industrie in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

Voor meer informatie omtrent onze activiteiten kan u ons vrijblijvend contacteren via volgende coördinaten.

Erkenningen

logo ISO 9001

Vanaf 2005 volgt Trevi het ISO 9001 kwaliteitsmanagement-systeem voor een continue verbetering van haar diensten op het vlak van milieuadvies en milieutechnologie. Dit gebeurt ondermeer door kwalitatief hoogstaande en prijsgunstige oplossingen aan te bieden aan onze klanten en op deze manier te streven naar een maximale klanttevredenheid. Elke 3 jaar vindt een hercertificatie plaats. Klik hier voor het certificaat.

logo ISO 14004

Trevi voldoet sinds 2005 ook aan het ISO 14001 milieumanagement-systeem om de milieubelasting ten gevolge van haar activiteiten tot een absoluut minimum te beperken. In het streven naar duurzaam ondernemen en het continu verminderen van de impact van de bedrijfsactiviteiten op het leefmilieu, werd een milieubeleid uitgestippeld en werden diverse milieudoelstellingen geformuleerd. Klik hier voor het certificaat.

logo VCA

In 2009 behaalde Trevi het VCA veiligheidsmanagementsysteem (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) voor een maximale bescherming van de werknemers. Trevi voert haar activiteiten uit volgens een strikt veiligheidsbeleid door de voorziene gevaren te elimineren of de risico's te reduceren tot een algemeen aanvaardbaar niveau. Klik hier voor het certificaat.

logo LNE

Trevi beschikt over een team van milieudeskundigen waarvan een aantal door de Vlaams Minister van Leefmilieu zijn erkend als MER-deskundige in de discipline water. Hierdoor kunt u bij ons terecht voor het uitvoeren van specifieke studies die door de overheid worden opgelegd in de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning.

In 2000 ontving Trevi als eerste bedrijf in Vlaanderen een prototypekeuring Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking. Deze prototypekeuring (VCM/2000/01) geeft ondermeer aan dat het mestverwerkingssysteem van Trevi conform VLAREM II is, duurzaam is en geen hinder naar de omgeving veroorzaakt.