Studie | Studie en advies

Om tot de beste milieutechnische oplossing te komen wordt gestart met een studie. Trevi kan van een eenvoudig bronnenonderzoek naar verontreinigende parameters tot de meest complexe audit aanbieden. Zowel met betrekking tot water-, lucht-, energie-, mest- of Legionella-problematiek vormt een studie de basis voor een gericht ontwerp, bij voorkeur na bevestiging via labotesten of piloottesten. Een realisatie op basis van studiewerk omvat zowel bronbeperkende als zuiveringstechnische maatregelen, rekening houdende met minimale investerings- en werkingskosten.

Studie en advies - Water

Het studiewerk met betrekking tot watergerelateerde uitdagingen omvat ondermeer:

1. Afvalwateraudit

 • Opmaak waterbalans met waterbronnen, verbruikers en afvalwaterstromen
 • Brononderzoek en vuilvrachtbalans
 • Evaluatie Best Beschikbare Technieken (BBT)
 • Introduceren optimalisaties en evaluatie CAPEX en OPEX

2. Hemelwaterstudie

 • Terreininventaris en modelleren hemelwaterafvoer
 • Karakteristiek van de watersamenstelling
 • Simulatie pompputten, buffers en zuiveringen
 • Scenario-analyse buffering, hergebruik, infiltratie en vertraagde afvoer niet-verontreinigd hemelwater
 • Scenario-analyse en ontwerp zuivering verontreinigd hemelwater

3. Doorlichting waterzuiveringsinstallatie

 • Evaluatie dimensionering en goede werking
 • Evaluatie Best Beschikbare Technieken (BBT)
 • Introduceren optimalisaties en evaluatie CAPEX en OPEX
 • Minimaliseren chemicaliënverbruik en slibproductie
 • Onderhandelen haalbaar normenkader

4. Alternatieve waterbronnen en nullozing

 • Identificeren verbruikers en vereiste waterkwaliteit
 • Onderzoek benodigde behandeling en impact op waterhuishouding
 • Evaluatie van de kosten en baten

5. Masterplan water en afvalwater

 • Compliance met lozingsvoorwaarden
 • Realiseren nullozing
 • Reduceren waterverbruik en hoeveelheid afvalwater
 • Daling kosten voor watergebruik en afvalwaterbehandeling en -lozing

Trevi beschikt over erkende deskundigen in de discipline water, waardoor ook studies opgelegd in de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning of rechtszaken kunnen worden begeleid.

Studieprojecten zijn onontbeerlijk om tot duurzame langetermijnoplossingen te komen. Enkele referenties van klanten worden in volgende projectbladen gedeeld:

Studie en advies - Lucht

Studie en advies met betrekking tot luchtverontreiniging en luchtzuivering omvat ondermeer:

1. Ventilatie- en afvalgasonderzoek

 • Uitvoeren van luchtzijdige studies
  • geur
  • vluchtige organische stoffen
  • gassen
  • stof
  • ventilatie
 • Uitvoeren, coördineren en/of interpreteren van meetcampagnes
 • Opmaak van solventenbalans en reductieprogramma
 • Uitwerken van bronbeperkende maatregelen ter beperking van het emissieprobleem

2. Ontwerp en optimalisatie luchtzuiveringstechnieken

 • Selectie en ontwerp van de meest geschikte nageschakelde luchtzuiveringstechniek, rekening houdende met:
  • implementatie van bronbeperkende maatregelen
  • Best Beschikbare Technieken (BBT)
 • Onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van bestaande nageschakelde technieken

3. Milieuvergunningsstudies

 • Studies opgelegd in de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning
  • emissiecontrole
  • ondersteuning voor olfactorische analyse van een fabrieksterrein
  • sensorisch onderzoek

Studie en advies - Energie

Trevi biedt ook ondersteuning en specifieke studies aan binnen het deeldomein energie:

1. Energie-audit

 • Energie-audit in het kader van rationeel energiegebruik (REG)
  • opstellen gekoppelde energie- en massabalansen
  • verhogen energie-efficiëntie en -effectiviteit
  • factuuranalyse
  • Best Beschikbare Technieken (BBT)
 • Verbruiksmeting en -registratie
 • Energieplanning
 • Technisch-economische haalbaarheidsstudie
  • optimaliseren van processen
  • inzetten van nieuwe technieken
  • verlagen van de energie-afhankelijkheid
  • recupereren en valoriseren van restwarmte en afvalwarmte

2. Haalbaarheidsstudie PV zonnepanelen

Trevi  kan optreden als EPC contractor voor uw PV-project. In eerste instantie bekijken we de haalbaarheid. Dit zowel voor kleine KMO's als voor grote industriële projecten. We voeren een werfbezoek uit, bekijken de staat van het dak, de elektrische aansluiting en vragen gegevens op. We stellen een gedetailleerde offerte op in samenspraak met de klant, bekijken de randvoorwaarden zoals daklasten en injectievermogen en geven een volledige en accurate rendabiliteitsberekening mee.

3. Detailstudie PV zonnepanelen

Wanneer uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat er potentieel in het PV-project zit, gaan we van start met de nodige detailstudies:

 • Ballaststudie
 • Schaduwstudie
 • Netstudie
 • Waterstudie (voor drijvende constructies (floating))

4. Haalbaarheidsstudie windturbines

We bekijken welke techniek het meest interessant is voor een welbepaalde locatie. Voor een windturbine, voeren we in eerste instantie een quickscan uit. In een quickscan-analyse worden de mogelijke randvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de ontwikkeling van een windenergieproject binnen de voorgestelde projectzone kritisch geanalyseerd. De quickscan-analyse levert als resultaat de resulterende zoekzone voor de opstelling van de windturbines indien mogelijk. De voornaamste ruimtelijke randvoorwaarden zijn:

 • Afstand tot woonzones en (zonevreemde) woningen
 • Status volgens het regionaal windplan (WindplanVlaanderen)
 • Wegen, spoorwegen
 • Hoogspanning (Elia) en gas (Fluxys)
 • Luchtvaart
 • Monumenten en landschappen
 • Natuur, vogels en vleermuizen

5. Studies in het kader van een vergunningsaanvraag windturbines

Indien het traject gunstig blijkt te zijn, assisteren we met de vergunningsaanvraag. We bemiddelen hierbij met de verschillende partners die bij een vergunningsaanvraag komen kijken. Alle nodige studies worden uitgevoerd:

 • Veiligheidsstudie
 • Geluidsstudie
 • Slagschaduwstudie
 • Waterstudie
 • Transportstudie
 • Vogelstudie