Water | Aanpak

Onze strategie voor de integrale aanpak van uw afvalwaterprobleem omvat onder meer:

Studie en advies

Om de beste milieutechnische oplossing te vinden wordt gestart met een studie, van een eenvoudig brononderzoek naar een verontreinigende parameter tot de meest complexe afvalwateraudit. Trevi beschikt over erkende deskundigen in de discipline water, waardoor ook studies opgelegd in de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning of rechtszaken kunnen worden begeleid.

 • afvalwateraudit
  • opmaak rioleringsplannen
  • inventarisatie afvalwaterstromen
  • opstellen waterbalansen
  • vrachtbalansen
  • introduceren bronbeperkende maatregelen
  • procesoptimalisatie
 • studies opgelegd in de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning
  • introduceren waterbesparende maatregelen
  • alternatieve waterbronnen (oppervlaktewater, hemelwater, hergebruik proceswater,...)
  • afkoppeling rioleringsstelsel
  • impactstudie
  • haalbaarheidsstudie lozingsvoorwaarden
 • evalueren van best beschikbare technieken (BBT)
 • begeleiding nullozerstatuut
  • evalueren haalbaarheid
  • opstellen dossier

Studieprojecten zijn onontbeerlijk om tot duurzame langetermijnoplossingen te komen. Enkele referenties van klanten worden in volgende projectbladen gedeeld:

Labo-onderzoek

In het labo van Trevi kunnen de belangrijkste analyses worden uitgevoerd die nodig zijn voor een milieu-audit of een realisatie van Trevi. Zowel vloeistofanalyses, gasanalyses via GC en microscopische slibanalyses zijn mogelijk. Enkele voorbeelden van belangrijke wateranalyses:

 • water analyses
  • CZV, BZV, zwevende stoffen
  • stikstofparameters (ammonium, nitraat, nitriet, totaal stikstof)
  • totaal fosfor
  • droge stof, VSS,...
 • microscopisch onderzoek van actief slib
 • gasanalyse via GC
 • diverse proefopstellingen mogelijk
  • jar-test of flocculator (simulatie fysico-chemische behandeling)
  • Buchner-funnel test (gestandaardiseerde test ter bepaling van de ontwaterbaarheid van slib)
  • Zahn-Wellens test (gestandaardiseerde test ter bepaling van de biodegradeerbaarheid)
  • toxiciteitstesten
  • indamptesten
  • respiratietesten (gestandaardiseerde test ter bepaling van endogene en exogene slibactiviteit)
  • bepaling nitrificatiesnelheid van actief slib

Labotest waterzuivering

Piloottesten en verhuur van tijdelijke installaties

Trevi heeft een uitgebreide vloot pilootinstallaties die op een korte termijn inzetbaar zijn. Deze installaties dekken de meeste technieken die Trevi gebruikt in haar waterzuiveringsinstallaties.

Een pilootinstallatie wordt intensief opgevolgd om op een korte termijn zoveel mogelijk relevante data te verzamelen. Trevi ontwikkelt ook nieuwe pilootinstallaties naar aanleiding van specifieke problemen en noden.

Deze pilootinstallaties kunnen eveneens worden ingezet als huur. Dit is onder andere interessant omwille van de beperkte investering of indien de aard en debiet van het afvalwater in de toekomst onzeker is.

pilootinstallatie waterzuivering

Ontwerp & uitvoering

Trevi ontwerpt en realiseert waterzuiveringsinstallaties van 5 m³/dag tot 15 000 m³/dag in uiteenlopende technieken. In het ontwerp wordt zowel voorzien in de nodige inplantingsplannen, alle elektrische schema’s, de isometrische tekeningen en de programmatie van de PLC. De uitvoering gebeurt volledig in eigen beheer, en behelst de realisatie van de elektriciteit, de elektromechanica en de sturing, inclusief de coördinatie. Voor de bouwkundige werken werkt Trevi samen met een aantal trouwe partners.

opbouw waterzuivering    

Opstart & opvolging

Een projectrealisatie omvat steeds een opstart. Verschillende formules van opvolging van waterzuivering zijn mogelijk:

 • begeleiding bij opstart en opvolging van de waterzuivering
  • ondersteuning tijdens opstartfase
  • opstellen van technisch dossier en handleiding
  • opleiding van bedrijfspersoneel
  • sturing voor opvolging van op afstand
  • registratie en visualisatie van de procesparameters
 • periodieke auditering en afstandsbewaking
 • volledige uitbesteding van de exploitatie

voorbeeld waterzuiveringsinstallatie

 

Voor de toevoer van zuurstof in onze realisaties beschikt Trevi over een eigen uniek fijnbellig beluchtingssysteem.