Water | Sequential batch reactor (SBR)

Afdrukken

Biologische waterzuivering: batch-proces of SBR

Doel

  • Verwijdering van organische stoffen (TOC, COD (CZV), BOD (BZV) ,...)
  • Afbraak van biodegradeerbare detergenten, oliën en vetten, ...
  • Stikstofverwijdering (ammonificatie, nitrificatie, denitrificatie)
  • Fosfaatverwijdering (defosfatatie)

Principe

Een mogelijke uitvoeringsvorm van de biologische waterzuivering is de batch reactor. Om de kost van een nabezinker te vermijden voert men soms het zuiveringsproces en het bezinkingsproces in hetzelfde bekken uit. De verschillende delen van het zuiveringsproces worden hierbij afwisselend na elkaar uitgevoerd. Dit type waterzuiveringsstation noemt men een sequencing (of sequential) batch reactor (SBR). Het zuiveringsproces in een SBR bestaat minstens uit vier stappen:

  1. Voeding met afvalwater

  2. Beluchting

  3. Bezinking

  4. Aflaten gezuiverd effluent

In geval van biologische stikstofverwijdering wordt nog een anoxische stap aan het proces toegevoegd. Dit houdt in dat de reactor wordt gemengd, maar niet belucht.

Schema

Toepassingen

SBR waterzuivering is vaak interessant voor afvalwaters met een hoge concentratie aan organische vervuiling. Het nadeel van deze techniek is dan weer dat bij continue afvalwaterstromen een buffer vereist is om het afvalwater op te slaan tijdens de bezinkingsfase en de aflaatfase. Soms worden meerdere SBR reactoren naast elkaar gebruikt waarbij telkens één reactor wordt gevoed.

Uitvoeringsmogelijkheden

Een biologische waterzuivering kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De belangrijkste verschillen zitten in de scheiding tussen de slibvlokken en het gezuiverde water. In een sequencing batch reactor (SBR) worden het beluchtingsproces en bezinkingsproces in dezelfde reactor uitgevoerd. In een continu systeem bezinken de slibvlokken in een nabezinker. In een membraan bioreactor (MBR) gebeurt de afscheiding door middel van membranen.

Werkingskosten

Naast de zuiveringsinfrastructuur zijn er ook werkingskosten verbonden aan het biologisch zuiveren van afvalwater. De voornaamste werkingskosten zijn de energiekost voor de beluchting en de verwerking van het geproduceerde spuislib.

Aanpak van Trevi

Bij het ontwerp van een biologische waterzuivering hanteert Trevi een zeer energie-efficiënt fijnbellig beluchtingssysteem. Naast de reductie van de energiekost laat dit eveneens toe compacte waterzuiveringsstations met een uiterst lage slibproductie te bouwen.