Water | Cyanideverwijdering

Afdrukken

Fysicochemische waterzuivering: cyanideverwijdering

Doel

  • Oxideren en verwijderen van het giftige cyanide CN-

Werking

Cyaniden (CN-) worden voornamelijk toegepast in industriële processen voor de oppervlaktebehandeling van metalen. Deze toxische component komt in het afvalwater terecht en dient verwijderd te worden voorafgaand aan verdere behandeling. Cyanide-vrije alternatieven zijn bij galvano-behandelingen in vele gevallen reeds ingevoerd (vb. verzinken), maar in uitzonderlijke situaties vindt men nog cyanidehoudende toepassingen terug.

Afvalwaterbehandelingstechnieken richten zich er op om vrije opgeloste cyaniden te ontgiften door oxidatie met natriumhypochloriet (NaOCl). Ook het aanwezige nitriet, sulfide en sulfiet worden hierbij geoxideerd. De restproducten kunnen nadien via coagulatie in een conventionele  fysicochemische waterzuiveringsinstallatie worden verwijderd.

Principe en schema

Cyaniden worden in basisch milieu met behulp van NaOCl geoxideerd in twee stappen, met als tussenproduct cyanaat en als eindproduct stikstofgas. Een pH-sonde stuurt de dosering van chemicaliën. De reacties zijn:

NaCN + NaOCl => NaCNO + NaCl

2 NaCNO + 3 NaOCl + H2O => 3 NaCl + N2 ↑ + 2 NaHCO3

Realisatievoorbeeld

Een fysicochemische waterzuiveringsinstallatie met cyanide-oxidatie, bij een bedrijf waarbij verschillende oppervlaktebehandelingen worden toegepast. Deze waterzuiveringsinstallatie werd uitgevoerd en wordt opgevolgd door Trevi.

Een fysicochemische waterzuiveringsinstallatie in containervorm met cyanide-oxidatie.

Werkingskosten

De voornaamste werkingskosten zijn de chemicaliënkosten.

Aanpak van Trevi

Trevi maakt aan de bron een onderscheid in cyanidehoudend en cyanidevrij afvalwater. De toepassing van cyanide-vrije alternatieven kan een specifieke waterbehandeling vermijden. Indien toch cyanide wordt toegepast, worden enkel die afvalwaterstromen die cyaniden bevatten aan een cyanide-oxidatie onderworpen, Het afvalwater met het geoxideerde restproduct kan vervolgens samen met het niet-cyanidehoudend afvalwater verder behandeld worden, meestal in een coagulatie - flocculatie proces. Naast de reductie van de chemicaliënkost laat dit eveneens toe compacte waterzuiveringsstations te bouwen. Om de gewenste zuiveringsresultaten voor een nieuwe zuiveringsinstallatie te garanderen, wordt de dimensionering ervan steeds ondersteund door pilootproeven.