Water | Technieken

De belangrijkste technieken die Trevi in haar installaties toepast zijn onder te verdelen in primaire zuivering (mechanische en/of fysicochemische zuivering), secundaire zuivering, tertiaire zuivering en de behandeling van slib. Afhankelijk van de samenstelling van het afvalwater en het doel (lozing op riool, lozing op oppervlaktewater, hergebruik, kringloopsluiting,...) is een bepaalde techniek of een combinatie van specifieke zuiveringstechnieken noodzakelijk om de gewenste eindkwaliteit te bekomen. Trevi bouwt zowel kleine als grote installaties en heeft voor elk van onderstaande technieken pilootinstallaties beschikbaar. Hierdoor kan elke techniek worden uitgetest alvorens full-scale te worden gebouwd.

Verwijdering van vaste stoffen

De mechanische voorzuivering van afvalwater valt onder de primaire zuivering en wordt ingezet voor de afscheiding van vaste stoffen, bezinkbare stoffen, zwevende stoffen en drijvende stoffen.

Fysicochemische waterzuivering

De chemische verwijdering van verontreinigende componenten uit afvalwater behoort eveneens tot de primaire zuivering. Het doel is voornamelijk ontgifting: de afscheiding van zware metalen, cyaniden, zeswaardig chroom, fosfaten,....

Verwijdering van organische vervuiling

De biologische behandeling van afvalwater wordt de secundaire zuivering genoemd. Met behulp van micro-organismen wordt organische verontreiniging zoals BZV (BOD), CZV (COD), stikstof- en fosfaathoudende componenten omgezet naar onschadelijke reststoffen.

Tertiaire waterzuivering

De tertiaire waterzuivering volgt na de primaire en secundaire zuivering, of kan rechtstreeks op bepaalde proceswaters worden toegepast. Het doel is het verdergaand zuiveren (effluentpolijsting) van voorgezuiverd afvalwater om bijvoorbeeld aan specifieke lozingsvoorwaarden te kunnen voldoen of de kwaliteit te verbeteren om hergebruik mogelijk te maken.De te verwijderen componenten komen meestal in lage concentraties voor (residus in gemengd afvalwater) of als specifieke verontreiniging in proceswaters (geen complexe matrix). Het betreft restconcentraties of specifieke verontreiniging van zwevende stoffen, metalen, fluoriden, fosfor, stikstof, koolwaterstoffen, farmaceutische stoffen, kleurstoffen, pesticiden,...

Slibafscheiding en ontwatering

Vooral bij primaire en secundaire waterzuivering wordt afvalslib gegenereerd. Vaste verontreinigingen worden afgescheiden, opgeloste stoffen worden onoplosbaar gemaakt en neergeslagen, de overmaat aan biologische slibmassa wordt gespuid,.... Ten behoeve van transport en afvoer is een adequate slibafscheiding en concentratie noodzakelijk.