Water | Coagulatie - Flocculatie

Afdrukken

Fysicochemische waterzuivering: het coagulatieproces

Doel

Werking

Fijne zwevende deeltjes en colloïdale vervuiling zijn stabiel in water en bezinken niet of zeer traag. Een bezinker of lamellenafscheider volstaat dus niet om deze stoffen uit afvalwater te verwijderen. Het coagulatie - flocculatieproces lost dit probleem op door de fijne partikels samen te klitten tot goed afscheidbare vlokken. Het proces kent drie stappen, namelijk coagulatie, neutralisatie en flocculatie.

 • Door het toedienen van een coagulant zoals ijzertrichloride (FeCl3) of aluminiumsulfaat (AlSO4) aan afvalwater zullen de fijn verdeelde zwevende stoffen en colloïdale vervuiling gaan samenklitten tot kleine vlokjes.
 • Het coagulatieproces verloopt optimaal bij een neutrale pH, daarom is vaak een pH correctiestap vereist na coagulatie.
 • Een laatste stap is het vergroten van de vlokken door het doseren van een polymeer. Hierna kunnen de vlokken afgescheiden worden van het gezuiverde water via bezinking of flotatie.

Schema

Toepassingen

Er zijn tal van toepassingen waarbij het coagulatie-flocculatieproces wordt ingezet. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Bereiding van proceswater of drinkwater uit oppervlaktewater
 • Fysicochemische zuivering van afvalwater. Vaak gaat dit samen met fosforverwijdering en/of de verwijdering van zware metalen. Onder andere:
  • Automobielindustrie en oppervlaktebehandeling van metalen
  • Opslag van schroot, grondstoffen
 • Voorzuiveren van afvalwater dat veel vetten of zwevende delen bevat voorafgaand aan biologische waterzuivering. Onder andere:
  • Tankcleaning, afvalverwerking
  • Voedingsindustrie (slachthuizen, vleesverwerking, zuivel, bakprocessen, oliën, …)

Realisatievoorbeeld

Mobiele fysicochemische zuivering

Werkingskosten

Naast de investering in zuiveringsinfrastructuur zijn er ook relevante werkingskosten verbonden aan het fysicochemisch verwijderen van zware metalen uit afvalwater. Hierbij wegen vaak de chemicaliënkost en de afvoerkost voor het fysicochemisch slib het zwaarst.

Aanpak van Trevi

Trevi tracht steeds na te gaan of de kost voor fysicochemische waterzuivering geoptimaliseerd kan worden mits bronbeperkende maatregelen of door bepaalde deelstromen afzonderlijk te behandelen. Op basis van bekertesten (jar tests) worden de meest efficiënte chemicaliën en de geschikte doseringen bepaald waarbij een minimaal chemicaliënverbruik en een lage slibproductie worden vooropgesteld.